jQuery文字变色

很久很久以前,我翻译了《jQuery 链接变色》,原作者是大名鼎鼎的Mootools和jQuery高手David Walsh,那个链接变色比较优雅一些。今天我要给大家带来一款更酷的文字变色效果。

看一下demo先.

正如你看到的那样,当你将鼠标放到文字上去的时候,文字就会变成五颜六色的。

其实这种效果来自于知名开源微博chyrp,它实现起来也并不难。基本原理是使用charAt()函数将文字打散并逐个设置字体颜色,当然,也要用到jquery的选择器和相关函数。

定义色彩数组先,这里定义了7个,当然可以定义更多。

var colors = ["#ff2e99", "#ff8a2d", "#ffe12a", "#caff2a", "#1fb5ff", "#5931ff", "#b848ff"]

核心函数:

function colorize(text) {
  var colorized = ""
  var bracket_color = ""
  for (i = 0; i < text.length; i++) {
    var index = Math.floor(Math.random()*7)
    if (text[i] == "(")
      bracket_color = colors[index]
  
    color = (bracket_color.length && (text[i] == "(" || text[i] == ")")) ? bracket_color : colors[index]
    colorized = colorized + '<span style="color: '+color+' !important">' + text.charAt(i) + '</span>'
  }
  return colorized
}

最后,使用jquery选择器将colorize()函数应用到相关对象上:

$(".colorize").bind("mouseenter", function(){ 
  $(this).data("text", $(this).text()); 
  $(this).html(colorize($(this).text())); 
}).bind("mouseleave", function(){ 
  $(this).html($(this).data("text")); 
});

这里使用了jquery的bind()函数绑定了两个事件:mouseentermouseleave,其实这样稍有些麻烦,我们可以简化一些,换做hover()

$(".colorize2").hover(
  function(){ 
    $(this).data("text", $(this).text()); 
    $(this).html(colorize($(this).text())); 
  }, function(){ 
    $(this).html($(this).data("text")); 
  }
);

当然,这个效果,并不是只能用于链接,只要是内容为文字的元素,都可以使用这个效果。想必这个对一般的高手,都不难吧,大家有没有更好的方法或者在其他框架上实现?请通过评论与我们分享吧!